Bibliotekos nuostatai

 

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T-346

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS

NUOSTATAI

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos (toliau – Biblioteka) veiklos tikslus, funkcijas, teises ir pareigas, įstaigos savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetenciją, valdymo organų sudarymo tvarką ir jų kompetenciją, darbo santykius ir darbo apmokėjimą, turtą, lėšų šaltinius ir lėšų naudojimo tvarką, finansinę veiklos kontrolę, įstaigos reorganizavimą ir likvidavimą bei Nuostatų keitimo tvarką.

2. Bibliotekos pavadinimas – Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka.

3. Bibliotekos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

4. Bibliotekos savininkas – Šiaulių miesto savivaldybė (toliau – Savininkas), kodas 111109429, adresas: Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai.

5. Bibliotekos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šiaulių miesto savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba).

6. Biblioteka – ribotos civilinės atsakomybės, įstatymų nustatyta tvarka įsteigtas viešasis juridinis asmuo, veikiantis informacijos sklaidos, kultūros, mokslo ir švietimo srityse ir vykdantis bibliotekų veiklą, įgyvendinantis Savininko funkcijas ir išlaikomas iš savivaldybės biudžeto asignavimų, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su savo pavadinimu.

7. Pagal savo prievoles Biblioteka atsako tik savo lėšomis. Jeigu Bibliotekos prievolėms padengti lėšų nepakanka, prievolės padengiamos Bibliotekos Savininko lėšomis neviršijant Bibliotekos teisės aktų nustatyta tvarka naudojamo, valdomo ir disponuojamo turto vertės.

8. Biblioteka savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų ir Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais.

9. Bibliotekos veikla yra neterminuota.

10. Bibliotekos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

11. Bibliotekos buveinė – Lyros g. 13, LT-78275, Šiauliai.

12. Biblioteka turi 7 struktūrinius padalinius (filialus), kurie nėra juridiniai asmenys:

12.1. „Aido“ filialą, Aido g. 27, LT-78272 Šiauliai;

12.2. Lieporių filialą, Tilžės g. 36, LT-78205 Šiauliai;

12.3. Rėkyvos filialą, Energetikų g. 7, LT-79238 Šiauliai;

12.4. „Saulės“ filialą, Vytauto g. 59, LT-77147 Šiauliai;

12.5. „Spindulio“ filialą, Spindulio g. 5, LT-76163 Šiauliai;

12.6. „Šaltinėlio“ filialą, Trakų g. 20A, LT-76288 Šiauliai;

12.7. „Varsos“ filialą, Vilniaus g. 38D, LT-76251 Šiauliai.

 

II. BIBLIOTEKOS VEIKLOS SRITiS, TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

13. Bibliotekos veiklos sritis – dokumentų kaupimas, tvarkymas, sisteminimas ir saugojimas, galimybės naudotis viešaisiais informacijos šaltiniais užtikrinimas.

14. Bibliotekos tikslai – organizuoti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijos gyventojų bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą, tenkinti jų poreikius.

15. Biblioteka, įgyvendindama šiuos tikslus, atlieka tokias funkcijas:

15.1. kaupia ir saugo universalų dokumentų fondą, atitinkantį Šiaulių miesto istorines tradicijas, ekonominę ir kultūrinę plėtrą, demografinę situaciją, gyventojų poreikius;

15.2. kaupia kraštotyros dokumentų fondą;

15.3. tvarko, sistemina ir saugo dokumentų fondus pagal Bibliotekos fondo apsaugos nuostatus ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus;

15.4. vykdo vartotojų bibliotekinį, informacinį aptarnavimą;

15.5. dalyvauja formuojant Lietuvos bibliotekų fondą ir kuriant bibliotekų informacijos sistemą;

15.6. modernizuoja Biblioteką, diegia naujas technologijas;

15.7. vykdo Lietuvos integraliosios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) programų diegimą, priežiūrą, finansavimą;

15.8. dalyvauja įvairiose programose, projektuose, susijusiuose su Bibliotekos veikla;

15.9. organizuoja ir vykdo kultūrinius, šviečiamuosius renginius, vykdo edukacines programas, informuoja visuomenę apie viešus renginius, parengdama reklaminę medžiagą;

15.10. vykdo ir rengia vaikų neformaliojo švietimo programas;

15.11. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių bibliotekomis;

15.12. nuolat tiria gyventojų poreikius, susijusius su Bibliotekos veikla, jos teikiamomis paslaugomis ir, atsižvelgdama į tyrimų rezultatus, tobulina Bibliotekos veiklą;

15.13. sudaro sąlygas Bibliotekos darbuotojams kelti kvalifikaciją;

15.14. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

 

III. BIBLIOTEKOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

16. Biblioteka turi teisę:

16.1. pirkti, prenumeruoti ir įsigyti mainais lietuvių ir užsienio kalbomis spaudinius iš Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių įstaigų, organizacijų, fizinių asmenų ir bibliotekų;

16.2. neatlygintinai perduoti kitoms bibliotekoms ir kitoms organizacijoms dubletinius, nepaklausius spaudinius ir kitus leidinius;

16.3. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, reikalauti iš vartotojo, kad būtų atlyginama Bibliotekai padaryta žala;

16.4. įsigyti ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus;

16.5. teikti metodinę pagalbą savivaldybės teritorijoje esančioms bibliotekoms;

16.6. pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos patvirtintą paslaugų sąrašą teikti atlygintinas paslaugas, kurioms pritaria Savininkas;

16.7. suderinusi su Savininku, steigti struktūrinius padalinius – filialus ir juos uždaryti;

16.8. plėtoti kūrybinius ryšius su Lietuvos ir užsienio valstybių partneriais ir dalyvauti šalies bei tarptautinių bibliotekinių organizacijų veikloje;

16.9. leisti bei platinti mokamus ir nemokamus informacinius leidinius, susijusius su Bibliotekos veikla;

16.10. sudaryti autorines kūrybinės ir intelektinių paslaugų sutartis;

16.11. gauti paramą.

17. Biblioteka, įgyvendindama jai pavestas funkcijas, privalo:

17.1. vykdyti šiuose Nuostatuose nurodytą veiklą;

17.2. teisės aktų nustatyta tvarka teikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui duomenis apie šio registro objektus;

17.3. teikti Savininkui ir kitoms įstatymų numatytoms institucijoms savo veiklos ir finansines ataskaitas;

17.4. teikti Savininkui strateginius veiklos planus;

17.5. vykdyti įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis;

17.6. įstatymų nustatyta tvarka atestuoti kūrybinius darbuotojus;

17.7. teikti Savininkui tvirtinti teikiamų atlygintinų paslaugų įkainius;

17.8. garantuoti Bibliotekos finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;

17.9. naudoti iš savivaldybės biudžeto gaunamas lėšas tik šiuose Nuostatuose nurodytiems tikslams įgyvendinti ir pagal asignavimo valdytojo patvirtintas išlaidų sąmatas;

17.10. komplektuoti Bibliotekos fondus, laikydamasi kokybės ir aktualumo principo;

17.11. analizuoti spaudinių fondą, nustatyta tvarka išimti iš fondų ir nurašyti pasenusius, susidėvėjusius bei skaitytojų negrąžintus spaudinius;

17.12. dokumentus tvarkyti vadovaudamasi bendrosiomis katalogavimo taisyklėmis, naudodama elektronines bibliotekines programas;

17.13. užtikrinti Bibliotekoje renkamų, tvarkomų ir saugomų asmens duomenų apsaugą;

17.14. sudaryti sąlygas darbuotojams kelti kvalifikaciją;

17.15. užtikrinti lankytojų saugumą ir saugias darbuotojų darbo sąlygas.

18. Biblioteka gali turėti kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

 

IV. SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS KOMPETENCIJA

 

19. Bibliotekos Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija:

19.1. tvirtina ir keičia šiuos Nuostatus;

19.2. priima į pareigas ir atleidžia iš jų Bibliotekos direktorių;

19.3. priima sprendimą dėl Bibliotekos buveinės pakeitimo;

19.4. priima sprendimą dėl Bibliotekos reorganizavimo ar likvidavimo;

19.5. priima sprendimą dėl Bibliotekos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

19.6. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

19.7. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos įstatymuose bei teisės aktuose ir šiuose Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

V. BIBLIOTEKOS VALDYMO ORGANŲ TVARKA IR JŲ KOMPETENCIJA

 

20. Bibliotekai vadovauja direktorius, kurį skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

21. Bibliotekos direktorius:

21.1. organizuoja Bibliotekos darbą, kad būtų įgyvendinami Bibliotekos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

21.2. užtikrina, kad Bibliotekos veikloje būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir šių Nuostatų;

21.3. tvirtina Bibliotekos organizacinę struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui skirtų lėšų;

21.4. tvirtina Bibliotekos darbo tvarkos, naudojimosi Biblioteka taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus, struktūrinių padalinių (filialų) nuostatus ir spaudinių fondo nurašymo aktus;

21.5. įstatymų nustatyta tvarka priima ir atleidžia Bibliotekos darbuotojus, skatina juos ir skiria drausmines nuobaudas;

21.6. tvirtina darbuotojų tarnybinius atlyginimus ir priedus;

21.7. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

21.8. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Bibliotekos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

21.9. tvirtina Bibliotekos pajamų, išlaidų ir kitas sąmatas;

21.10. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Bibliotekai;

21.11. leidžia įsakymus ir kitus Bibliotekos veiklą reglamentuojančius teisės aktus, privalomus visiems jos darbuotojams;

21.12. pasirašo sutartis, informacinius ir kitus dokumentus;

21.13. vykdo teisės aktų nustatyta tvarka kitas funkcijas.

 

VI. DARBO SANTYKIAI IR DARBO APMOKĖJIMAS

 

22. Bibliotekos direktoriaus ir darbuotojų darbo santykius, darbo apmokėjimą ir garantijas reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teisės aktai.

 

VII. TURTAS, LĖŠŲ ŠALTINIAI IR LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKA

 

23. Bibliotekos Savininko jai perduotas ir Bibliotekos įgytas turtas nuosavybes teise priklauso Bibliotekos Savininkui, o Biblioteka šį turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo teisės aktų nustatyta tvarka.

24. Bibliotekos lėšų šaltiniai:

24.1. valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybės biudžeto asignavimai;

24.2. kitos teisėtai gautos lėšos.

25. Šių Nuostatų 24.2 punkte nurodytas lėšas Biblioteka naudoja Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos nustatyta tvarka.

 

VII. FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 

26. Bibliotekos buhalterinė apskaita organizuojama, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai sudaromi ir teikiami Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

27. Bibliotekos finansinės veiklos kontrolę vykdo Savininkas, Savivaldybės kontrolieriaus tarnyba ir Valstybės kontrolė teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VIII. ĮSTAIGOS REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

28. Bibliotekos veikla pasibaigia likvidavimo arba reorganizavimo būdu Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Sprendimą dėl likvidavimo ar reorganizavimo priima Savininkas.

29. Savininkas informuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministeriją apie ketinimą Biblioteką pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti ne vėliau kaip likus 30 dienų iki sprendimo priėmimo.

 

IX. NUOSTATŲ KEITIMO TVARKA

30. Nuostatai keičiami Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimu. Pakeistus Nuostatus pasirašo Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos vardu veikiantis asmuo arba Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos įgaliotas asmuo. Pakeisti Nuostatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

 

X. KITOS NUOSTATOS

 

31. Bibliotekos interneto tinklalapyje www.smsvb.lt paskelbta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.44 straipsnyje nurodyta informacija.

32. Vieši Bibliotekos pranešimai skelbiami Bibliotekos interneto tinklalapyje ir vietinėje spaudoje.

33. Bibliotekos veiklos priežiūrą vykdo Savivaldybės administracijos Kultūros skyrius.

_____________________

RENGINIŲ KALENDORIUS

2018 Liepa
P A T K P Š S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31