Projektai

Įgyvendinti projektai:


1998 m. „Viešosios bibliotekos galimybės: žaisloteka bibliotekoje“
Rėmėjai: Atviros Lietuvos fondas ir Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programos konkursas, organizuotas Švietimo ir mokslo ministerijos
Tikslas: paversti biblioteką visuomenės gyvenimo centru, plėsti vaikų švietimo ir laisvalaikio praleidimo galimybes bibliotekoje, atitraukti vaikus nuo negatyvių gatvės reiškinių.
Rezultatas: bibliotekoje įkurta žaisloteka.


1999 m. „Muzika ir audioinformacija Viešojoje bibliotekoje“
Rėmėjai: Atviros Lietuvos fondas
Tikslas: atnaujinti fonotekos veiklą, suaktyvinti muzikinės kultūros ugdymą.


1999 m. „Šiaulių viešosios bibliotekos – naujų galimybių centrai vartotojams“
Rėmėjai: Atviros Lietuvos fondas, Atviros visuomenės institutas Budapešte.
Tikslas: pagerinti teikiamas vartotojams informacines paslaugas bibliotekoje ir išplėsti jų turinį, sudaryti sąlygas skaitytojų užsienio kalbų mokymuisi, savišvietai, laisvalaikio pomėgių tenkinimui.
Rezultatas: kompiuterizuota užsienio kalbų skaitykla ir žaisloteka, įsigyta užsienio kalbų mokymosi įranga, kopijavimo aparatas, skeneris, kompiuterinės programos, žaidimai, vaizdajuostės, garsajuostės, vertingi leidiniai. Sukurta bibliotekos interneto svetainė.


2000 m. Megaprojektas „Puškino biblioteka“
Rėmėjai: Atviros Lietuvos fondas
Rezultatas: Įsigyta vertingų leidinių ir kompaktinių diskų rusų kalba.


2001 m. Aktyvios bendruomenės praktika: Kiemų vasara 2001
Rėmėjai: Baltijos – Amerikos partnerystės programa
Tikslas: Vaikų vasaros užimtumas


2001 m. „Interneto skaitykla Šiaulių miesto viešojoje bibliotekoje“
Rėmėjai: Šiaulių miesto savivaldybė
Tikslas: Įkurti Interneto skaityklą
Rezultatas: Informacinės interneto svetainės įrengimas Bibliografijos-informacijos skyriuje.


2002 m. „Kelias į Europą per Šiaulius“
Rėmėjai: Europos Komisijos Informacijos centras
Tikslas: informacijos apie Europos Sąjungą skleidimas Šiaulių bendruomenei, žinių apie miesto istoriją platinimas, neįgaliųjų integracija į visuomenę.
Rezultatas: renginys neįgaliems Šiaulių miesto bendruomenės nariams, kuriame suteikta visapusiška informacija apie ES. Lietuvos integracijos į ES procesus.

 

2002 m. „Informacinis vartotojų ugdymas Šiaulių miesto viešosiose bibliotekose“
Rėmėjai: Atviros Lietuvos Fondas

 

2003 m. „Šiauliai Europos greitkelyje: pliusai ir minusai“
Rėmėjai: Europos Komisijos Delegacija Lietuvoje
Tikslas: Įtraukti kuo platesnę šiauliečių auditoriją į Lietuvos eurointegracijos politikos svarstymą, sudaryti sąlygas visiems norintiems Šiaulių bendruomenės nariams pareikšti savo nuomonę apie vykstančius procesus, supažindinti bibliotekos lankytojus su kitomis galimybėmis gauti informaciją apie ES.
Rezultatas: Organizuota diskusija, kurioje dalyvavo aktyvūs Šiaulių bendruomenės nariai, bibliotekos skaitytojai išsakė savo nuomonę apie Lietuvos ateitį ES, skaitytojų mintys buvo pateiktos parengtame aplanke, buvo parengtos informacinės skrajutės apie Šiaulių miesto savivaldybėje esančią informaciją ES klausimais.


2004 m. „Mes atrandame Europą, Europa atranda mus“
Rėmėjai: Europos Komisijos Delegacija Lietuvoje
Tikslas: Informuoti šiauliečius apie Lietuvos narystę Europos Sąjungoje ir atsiveriančias galimybes, plėtoti diskusiją apie ES vertybes, supažindinti su ES valstybėmis
Rezultatas: Renginių ciklas: renginys-paroda „Senoji Europos knyga“, renginys-diskusija „Aš mačiau Europą: patirtis ir pamokos“, renginys „Kodėl Europa vienijasi“.


2006-2008 m. Profesinio informavimo taško (PIT) įsteigimas bibliotekoje (Įgyvendinant „Atviros informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemos(AIKOS) sukūrimo ir plėtojimo“ projektą)
Rėmėjas: Švietimo ir mokslo ministerija
Rezultatas: Bibliotekoje įkurtas PIT, gauta kompiuterinė technika.


2007 m. „Biblioteka ir vaiko ugdymas“
Rėmėjas: Kultūros ministerija. Regionų kultūros programa
Tikslas: Neprarasti vaiko – skaitytojo, ugdyti jo poreikį skaityti knygas, o ne tik interneto puslapius
Rezultatas: Susitikimai su rašytojais, konkursai, parodos, garsiniai skaitymai, kiti renginiai vaikams


2007 m. „Su knyga į pasaulį“
Rėmėjas: LR Kultūros ir sporto rėmimo fondas
Tikslas: Formuoti teigiamą vaikų ir visos visuomenės požiūrį į skaitymą bei sukurti palankias sąlygas ir teigiamą aplinką formuotis jauno žmogaus asmenybei.
Rezultatas: Literatūrinių, pažintinių renginių ciklas


2007 m. Tarptautinis seminaras Latvijoje (Ventspilis)
Rėmėjas: Kultūros ministerija. Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programa
Tikslas: Darbuotojų profesinis tobulėjimas
Rezultatas: Tarptautinis seminaras Latvijoje


2007-2008 m. „Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos istorija gyva elektroninėje laikmenoje“
Rėmėjas: Šiaulių miesto savivaldybė
Tikslas: Išsaugoti ir pateikti visuomenei informaciją apie Šiaulių miesto savivaldybės viešąją biblioteką ir joje sukauptus senus, retus bei išeivijos leidinius.
Rezultatas: Elektroninio katalogo „Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos istorija gyva elektroninėje laikmenoje“ sukūrimas ir pristatymas Šiaulių miesto bendruomenei.


2008 m. „Europa – bendri mūsų namai“
Rėmėjas: Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje
Tikslas: Švęsti Europos dieną kartu. Skatinti šiauliečius pažinti Europos kultūros paveldo įvairovę, pagerbiant papročius.
Rezultatas: Renginiai „Motinos pagerbimas Europos Sąjungos šalių kultūroje“, „Linkėjimai Europai“.

 

2008 m. „Kraštotyriniai ir literatūriniai renginai Arčiau knygos“
Rėmėjai: Kultūros ministerija. Regionų kultūros programa
Šiaulių miesto savivaldybė
Tikslas: Skatinti jaunimo ir suaugusių žmonių skaitymą, įtraukiant kuo daugiau įstaigų ir organizacijų, organizuojant krašto literatūros kūrėjų bendravimo su skaitytojais renginius, jaunųjų kraštotyrininkų darbų parodas, susitikimus su žymiais šiauliečiais, aptariant skaitymo malonumo bei kultūros paveldo reikšmę žmogaus gyvenime.
Rezultatas: Kraštotyriniai ir literatūriniai renginiai, susitikimai, parodos.

 

2009 m. „Keliaukim kartu Europos miesto keliu“
Rėmėjas: Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje
Tikslas: Per kūrybinę saviraišką ir bendradarbiavimą, skatinti jaunųjų bibliotekos skaitytojų domėjimąsi Europos sąjungos šalimis, supažindinti vaikus su ES narėmis ir Europos vienijimosi istorija, suteikti vaikams galimybę atskleisti savo meninius sugebėjimus. Kuriant vėjo malūnėlius, tapti kūrybiškiausiu Europos miestu, pakviesti miesto bendruomenės narius Europos dieną švęsti kartu.
Rezultatas: Vaikai susipažino su Europa iš arčiau, daugiau sužinojo apie ES šalis ir jų vertybes.

 

2009 m. „Kultūrinis bendradarbiavimas: inovacijų paieška bibliotekose
Rėmėjai: Kultūros ministerija. Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programa
Šiaulių miesto savivaldybė
Tikslas: Apjungiant bibliotekininkų draugijų veiklą, skleidžiant patirtį, ugdyti bibliotekos darbuotojų kompetenciją, stiprinti bibliotekų tarptautinę partnerystę.
Rezultatas: Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos, miesto bendrojo lavinimo mokyklų, kolegijų, Šiaulių universiteto, profesinio rengimo centro bei Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų grupės stažuotė Talino ir Helsinkio bibliotekose; profesinis kvalifikacinis seminaras „Kultūros įstaigos ir kultūros darbuotojo įvaizdžio kūrimas nūdienos visuomenėje", kurį sudarė pranešimų ciklas: „Įstaigos įvaizdis - šiuolaikinės organizacijos vertybė", „Kaip žurnalistą padaryti sąjungininku", „Kaip pagirti kitą", „Kalbėkite paprastai ir visiems suprantamai".

 

2009 m. „Skaitau, kuriu, piešiu...“
Rėmėjas: LR Kultūros rėmimo fondas
Tikslas: Formuoti teigiamą vaikų požiūrį į skaitymą kartu įtraukiant juos į kūrybinę veiklą ir parodant, kad perskaityta knyga - tai dar ne galutinis darbo rezultatas; ugdyti vaikų saviraišką ir bendradarbiavimą, pradedant nuo darbo su mažaisiais skaitytojais; žadinti vaikų domėjimąsi knyga ir skaitymu.
Rezultatas: Suorganizuotas knygos skirtuko piešimo konkursas „Skaitau ir piešiu", atspausdinta 50 skirtingų knygos skirtukų (tiražas po 700 egz.), suorganizuotas baigiamasis projekto renginys, kuriame pristatyta kilnojamoji skirtukų paroda ir apdovanoti knygos skirtuko piešimo konkurso nugalėtojai.

 

2009 m. „Šiaulių jaunimo kraštotyrinės veiklos sklaida internete“
Rėmėjas: Kultūros ministerija. Bibliotekų plėtros programa
Tikslas: Į kūrybinę-kraštotyrinę veiklą įtraukiant jaunimą, skatinti kaupti ir išsaugoti būsimoms kartoms dvasines tautos kultūros vertybes; naudojant šiuolaikines informacines technologijas, glaudžiai bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis, sukurti bibliotekos interneto svetainėje internetinį puslapį, skirtą Šiaulių kraštotyros draugijos jaunųjų Mikelių mokyklos ugdytinių kraštotyrinės veiklos sklaidai virtualioje erdvėje.
Rezultatas: Sukurtas ir šiauliečiams pristatytas Šiaulių jaunųjų kraštotyrininkų internetinis puslapis http://smsvb.lt/krastotyrininkai/. Išleistas informacinis leidinys-katalogas „Šiaulių jaunųjų kraštotyrininkų Mikelių mokykla".

 

2010 m. „Senjorų pomėgių mugė“
Rėmėjas: Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje
Tikslas: Suburti bendram Europos dienos paminėjimui vyresnio amžiaus, vienišus, neįgalius Šiaulių miesto Dainų mikrorajono bendruomenės narius, paskatinti juos tarpusavio bendravimui, prisidėti prie senjorams mielos veiklos atskleidimo bei bendrų pomėgių atradimo ir jų pristatymo visuomenei.
Rezultatas: Šventė sukvietė Dainų mikrorajono bendruomenės narius, senjorus pabūti ir pasidžiaugti gyvenimu kartu. Tai pirmas toks renginys Šiauliuose.

 

2010 m. „Klubas Skaitanti mama": įkūrimas ir veiklos pradžia“
Rėmėjas: LR Kultūros rėmimo fondas
Tikslai: Įkurti bibliotekoje mamų, auginančių mažamečius vaikus, kurioms ne svetimas knygų skaitymas, klubą ir paskatinti mamas kuo anksčiau pradėti rūpintis vaikų skaitymu, prisidėti prie kuo tvirtesnio ryšio sukūrimo tarp vaiko pasaulio ir knygos.
Rezultatas: Bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje įkurtas klubas „Skaitanti mama". Biblioteka subūrė mamas ir jų vaikučius aktyvesnei kultūrinei veiklai, prisidėjo prie mamoms aktualių problemų sprendimo, padėjo mamos rasti atsakymus į daugelį rūpimų klausimų, suteikė naujų pažinčių, atradimų. Viso projekto metu buvo vykdoma akcija „Ate čiulptukui", kur ant bibliotekoje „išaugusio" medelio šakų vaikai galėjo užkabinti jau nebereikalingą čiulptuką ir mainais gauti knygelę. Bibliotekoje yra sudarytos puikios sąlygos mamų ir jų mažylių apsilankymams (yra maniežai, žaislinės knygelės, lavinamieji žaidimai, dėlionės ir kt.). Klubo „Skaitanti mama" veikla bus tęsiama ir kitais metais.

 

2010 m. „Aukime drauge su knyga
Rėmėjas: LR Kultūros rėmimo fondas
Tikslai: Padėti ikimokyklinio amžiaus vaikams pažinti literatūrą kaip meną ir kultūros sritį, prisidėti prie jaunojo skaitytojo poreikių bei gebėjimų sieti literatūrą su kitomis meno šakomis ugdymo, turtinti vaikų emocinį gyvenimą ir brandinti suvokimą apie pasaulį.
Rezultatas: Išleista vaikų kūrybos rinktinė „Aukime drauge su knyga“. Šiaulių ikimokyklinių įstaigų priešmokyklinių grupių vaikai dalyvavo projekto veiklose, kurios buvo suskirstytos į tris dalis: knyga kaip žodis (teatras), knyga kaip vaizdas (iliustracijos) ir knyga kaip objektas (knygos kūrimas).

 

2011 m. „Savanorystės mugė“
Rėmėjas: Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje
Tikslai: Suburti bendram Europos dienos paminėjimui Šiaulių miesto Dainų mikrorajono gyventojus ir svečius; skatinti domėjimąsi savanoryste Lietuvoje ir kitose Europos šalyse bei pasaulyje; įtraukti šiauliečius į savanorišką veiklą; ugdyti atsakomybę už žmogų, gyvenantį šalia.
Rezultatas: Šventė sukvietė Dainų mikrorajono bendruomenės narius ir svečius pabūti kartu ir pasidžiaugti savanoriškos veiklos pavyzdžiais, pabendrauti su savanoriais. Prie bibliotekos, adresu Aido g. 27, pastatytas „Savanorystės suolelis“.

 

2011 m. Skaitmeninio pasakojimo „Šiaulių vitražai“ kūrimas
Rėmėjas: projektas „Bibliotekos pažangai"
Tikslai: bendradarbiaujant su miesto visuomene, sukurti skaitmeninį pasakojimą apie Šiaulių miesto vitražus, pristatyti plačiai visuomenei unikalią dailės sritį - vitražą, atradusį vietą įvairiose Šiaulių miesto erdvėse, jo savitumą, grožį, vertę.
Rezultatas: Projekto komanda, išklausiusi skaitmeninio pasakojimo kūrimo mokymų kursą, naudodama skaitmenines technologijas, sukūrė skaitmeninį pasakojimą apie Šiaulių vitražus. Bibliotekos darbuotojų ir miesto bendruomenės narių bendrą kūrybinį darbą - skaitmeninį pasakojimą apie Šiaulių vitražus ir Šiaulių vitražų nuotraukas galima peržiūrėti „Graži tu mano“ interneto tinklalapyje http://www.grazitumano.lt/mediawiki/index.php/%C5%BDyma:Vitra%C5%BEai_%C5%A0iauliuose

2011 m. „Mano Šiauliai - mano pasaulis“
Rėmėjas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Tikslai: organizuoti piešinių konkursą „Mano Šiauliai - mano pasaulis“, skirtą Šiaulių miesto 775-ajam gimtadienio jubiliejui. Edukacinių užsiėmimų metu skatinti pietinio miesto mikrorajono vaikus pažinti Šiaulių miesto istoriją, praeitį, gamtą ir mokyti kūrybiškai tai atskleisti piešiniuose. Nupiešti piešinius iš Šiaulių miesto istorijos, remiantis legendomis, ir sukurti vaikų piešinių girliandą, skirtą miesto jubiliejui. Suteikti mokiniams ir neįgaliesiems vaikams galimybę edukacinių užsiėmimų metu atskleisti savo kūrybinius ir meninius sugebėjimus ir suburti juos įdomiam ir prasmingam laisvalaikio praleidimui vasarą.
Rezultatas: Edukacinių užsiėmimų metu bibliotekoje bei mikrorajono mokyklose vaikai piešė piešinius iš Šiaulių miesto istorijos, remiantis legendomis ir sukūrė piešinių girliandą, skirtą Šiaulių miesto jubiliejui. Ji buvo eksponuojama Dainų pėsčiųjų bulvare,šventės, skirtos Šiaulių dienoms, metu. Vaikai buvo skatinami plačiau susipažinti su Šiaulių miesto istorija, praeitimi, buvo ugdomas jų kūrybiškumas, buvo puiki vasaros užimtumo veikla vasaros atostogų metu. Neįgaliesiems vaikams, vaikams iš socialinės rizikos šeimų šie užsiėmimai - tai ir meno terapijos užsiėmimai, bendravimo džiaugsmas.

 

2011 m. „Skaitančios mamos - skaitantys vaikai“
Rėmėjas: LR Kultūros rėmimo fondas
Tikslai: tęsti bibliotekoje įkurto klubo "Skaitanti mama" veiklą, sudaryti bibliotekoje sąlygas naujoms laisvalaikio praleidimo galimybėms plėtoti, mamų ir jų vaikučių bendrai kultūrinei veiklai vystyti, siekti, kad biblioteka taptų viena iš populiariausių mamų ir vaikų laisvalaikio praleidimo vietų.
Rezultatas: Pratęsus klubo "Skaitanti mama" veiklą, padidėjo bibliotekos organizuojamoje kultūrinėje-edukacinėje veikloje dalyvaujančių mamyčių ir jų vaikučių skaičius. Projekto metu dalyvių laukė dvi naujovės: akcija "Vardų girlianda" ir klubo "Skaitanti mama" vaikučių gimtadienių šventės. Bibliotekoje mamos dalinosi patirtimi, pomėgiais, žiniomis, naudingai ir įdomiai leido laiką kartu su savo vaikais, rado atsakymus į daugelį rūpimų klausimų. Biblioteka, vykdydama projektą, prisidėjo prie mamų, kurios laikinai nedirba, atskirties mažinimo, mamoms aktualių problemų sprendimo bei atsakingo ir supratingo požiūrio į vaikų skaitymo svarbą skatinimo.

 

2011 m. Leonardo da Vinci programos partnerystės projektas „Kaip muziejai, galerijos, bibliotekos ir archyvai gali prisidėti prie mokymosi visą gyvenimą“
Rėmėjas: Švietimo mainų paramos fondas.
Tikslai: Projekte dalyvauja organizacijos ir įstaigos iš įvairių ES šalių siekiant išsiaiškinti, kokį vaidmenį jos vaidina remiant visą gyvenimą trunkantį mokymąsi ir planuojama pritraukti socialiai pažeistas grupes: senjorus, neįgaliuosius, bedarbius, nepasiturinčias šeimas drauge su žmonėmis, išgyvenančiais ligas ar sunkias negalias. Biblioteka padės žmonėms mokytis visą gyvenimą, skatints jų užimtumą, žingeidumą, aktyvesnį dalyvavimą bendruomenės gyvenime, jų meninę raišką, mažins šių žmonių kompiuterinę atskirtį.
Rezultatas: vykdomas.

 

 

 

Rėmėjai:

Šiaulių miesto savivaldybė

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA

Atviros Lietuvos fondas

 

Atviros visuomenės institutas Budapešte

 

Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje

 

Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje

 

Švietimo mainų paramos fondas

 

Leonardo da Vinci programos partnerystės programa

RENGINIŲ KALENDORIUS

2018 Liepa
P A T K P Š S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31