5 taisyklių priedas

 

Naudojimosi Šiaulių miesto savivaldybės

viešaja biblioteka taisyklių,

patvirtintų 2011-02-01 įsakymu Nr. V-10,

5 priedas

 

LIETUVOS INTEGRALIOS BIBLIOTEKŲ INFORMACIJOS SISTEMOS NUOSTATŲ

(patvirtintų Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus 2009-08-17 įsakymu Nr. B-134)

PUNKTAI:

„19. Bendroji skaitytojų registracijos duomenų bazė (BSRDB) LIBIS tvarkytojo ir LIBIS duomenų tvarkytojų bibliotekose vartotojais užregistruotų fizinių asmenų, turinčių bendrąjį skaitytojų pažymėjimą, bazė. Duomenų bazę formuoja LIBIS tvarkytojas:

19.1. BSRDB sudaroma automatiniu būdu perkeliant vartotojų registravimo duomenis iš LIBIS tvarkytojo ir LIBIS duomenų tvarkytojų skaitytojų registracijos duomenų bazių. Duomenis sudaro visi fizinių asmenų registracijos duomenys ir bibliotekų, kuriose jie registruoti, pavadinimai.”

„25.3. (…) Skaitytojų registracijos duomenų bazė, sudaroma registruojant duomenis, reikalingus skaitytojų pažymėjimų išdavimui arba elektroninių paslaugų suteikimui, neišduodant skaitytojo pažymėjimo. Šie duomenys būtini fondų komplektavimui, fizinių asmenų aptarnavimo bei informacinio aprūpinimo organizavimui, apskaitai ir, esant aptarnavimo taisyklių pažeidimui, fizinio asmens identifikavimui. Jei fizinis asmuo, naudojantis bibliotekos paslaugomis, pažeidė skaitytojų aptarnavimo taisykles (įsiskolinimas bibliotekai), registracijos duomenys papildomi požymiu “skolininkas”.

25.3.1. Privalomus fizinio asmens registracijos duomenis sudaro:

25.3.1.1. vardas;

25.3.1.2. pavardė;

25.3.1.3. asmens kodas;

25.3.1.4. gimimo data;

25.3.1.5. gyvenamosios vietos adresas.

25.3.2. Neprivalomus fizinio asmens registracijos duomenis sudaro:

25.3.2.1. elektroninio pašto adresas;

25.3.2.2. telefonas;

25.3.2.3. lytis;

25.3.2.4. darbovietės pavadinimas;

25.3.2.5. išsilavinimas;

25.3.2.6. mokymosi vieta;

25.3.2.7. mokymosi statusas;

25.3.2.8. mokslo laipsnis, vardas;

25.3.2.9. nuotrauka;

25.3.2.10. pastabos.

25.4. fizinių asmenų registracija vykdoma, tiesiogiai bendraujant su asmeniu, arba gavus registracinę naujo vartotojo elektroninę paraišką iš VAIISIS (Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistema):

25.4.1. Fizinio asmens registracijos duomenys tvarkomi tiesiogiai informavus asmenį apie jo asmens duomenų tvarkymą ir duomenų tvarkymo tikslus bei gavus raštišką asmens sutikimą, pasirašant spausdintą sutikimo formą;

25.4.2. . Iš VAIISIS gaunami duomenys, išvardinti punktuose 25.3.1 ir 25.3.2.3 tikslais, nurodytais punkte 25.3.

25.5. Fizinis asmuo su savo teisėmis, numatytomis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, supažindinamas registravimo ir persiregistravimo metu.

25.6. Fizinis asmuo su LIBIS tvarkomais jo asmens duomenis gali susipažinti ir juos pakeisti tiesiogiai bibliotekoje arba VAIISIS sistemoje.”

„37. LIBIS duomenų saugą reglamentuoja LIBIS duomenų saugos nuostatai, kuriuos rengia ir tvirtina LIBIS valdytojas.“

„41. Asmens duomenų saugojimo terminas yra 6 metai nuo tos dienos, kai fizinis asmuo paskutinį kartą pasinaudojo kurio nors LIBIS duomenų tvarkytojų paslaugomis, arba iki to momento, kol (fizinio asmens pageidavimu) informacija apie fizinį asmenį pašalinama paskutinėje LIBIS duomenų tvarkytojo skaitytojų registracijos duomenų bazėje, kurioje jis buvo registruotas.

42. LIBIS tvarkytojo ir LIBIS duomenų tvarkytojų darbuotojai, kurie tvarko asmens duomenis privalo saugoti asmens duomenų paslaptį, jeigu šie duomenys neskirti skelbti viešai. Ši pareiga galioja perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.”

 

 

 

RENGINIŲ KALENDORIUS

2018 Liepa
P A T K P Š S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31