Valstietis

Kraštotyros darbų paroda-konkursas “Buvom, esam, būsim“

Šiaulių jaunųjų turistų centras kviečia dalyvauti kraštotyros darbų parodoje-konkurse “Buvom, esam, būsim“, skirtame Tarmių metams paminėti.

PATVIRTINTA

Šiaulių jaunųjų turistų centro

direktoriaus 2013 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. ĮVK- 35

KRAŠTOTYROS DARBŲ PARODOS-KONKURSO

“BUVOM, ESAM, BŪSIM”,

SKIRTO TARMIŲ METAMS

NUOSTATAI

Mūsų gimtoji kalba yra seniausia gyvoji indoeuropiečių kalba. Jos tarmės, patarmės, šnektos – labai svarbi tautos kultūros paveldo dalis. Iki šiol Lietuva galėjo pasigirti ypač turtingu tarmių palikimu, nes nė vienoje kitoje Europos valstybėje tokioje mažoje teritorijoje nėra tiek daug ir tokių skirtingų tarmių. Tačiau pastaruoju metu gyvoji tarmių tradicija sparčiai nyksta. Siekiant stiprinti tautos vienybę, pilietiškumą, toleranciją, bendrinės kalbos ir tarmių kultūrą, 2013 metai paskelbti Tarmių metais.

I. BENDROJI DALIS

1. Šiaulių jaunųjų turistų centras kviečia mokinius ir mokytojus dalyvauti kraštotyros darbų parodoje-konkurse „Buvom, esam, būsim“ , skirtoje Tarmių metų įprasminimui.
2. Tikslas - stiprinti mokinių ir jaunimo pilietiškumą, etnokultūros pažinimą, palaikant tarmių gyvybingumą, jų vartojimo tradicijas.
3. Uždaviniai - suburti Šiaulių jaunųjų turistų centro, miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinius, mokytojus, mokinių tėvus tarmių populiarinimui ir išsaugojimui, puoselėti savo lokalinio savitumo įvaizdį, parengiant kraštotyrinį darbą.
4. Parodą-konkursą organizuoja Šiaulių jaunųjų turistų centro trumpalaikės neformaliojo vaikų švietimo programos „Buvom! Esam! Būsim!“ vykdytojų grupė. Koordinatorė – Genovaitė Beleckaitė, Šiaulių jaunųjų turistų centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

II. DALYVIAI

5. Parodoje–konkurse gali dalyvauti bendrojo ugdymo ir neformaliojo ugdymo mokyklų mokiniai, mokytojai.
6. Dalyviai skirstomi į grupes: 4-6, 7-8, 9-12 klasių mokiniai.
7. Darbai gali būti individualūs ir grupiniai.
8. Mokytojai dalyvauja kaip vadovai, konsultantai, vertintojai arba rengia ir pateikia savo atliktus darbus.

III. LAIKAS IR VIETA

9. Paroda - konkursas vyksta 2013 m. gegužės – spalio mėnesiais.
10. Darbai pateikiami iki 2013 m. spalio 10 d. Šiaulių jaunųjų turistų centrui (Rygos g. 36).
11. Kraštotyros darbų paroda ir apdovanojimai vyks baigiamojoje trumpalaikės neformaliojo vaikų švietimo programos „Buvom! Esam! Būsim!“ konferencijoje 2013 m. spalio 24 d.

IV. DARBO TURINYS

12. Kraštotyrinio darbo sritis pasirenka patys dalyviai pagal pageidavimus. Pagrindinį dėmesį siūlome skirti lietuvių tarmėms, jų paplitimui, vartojimo tradicijoms, nagrinėti tendencijas ir galimybes.
13. Vyresniems mokiniams siūloma atlikti sociologinius tyrimus, atskleidžiančius požiūrį į tautiškumą, etnografinių dalykų vertinimą ir pan. Jaunesniems siūloma pažintinė kraštotyrinė veikla, aprašytos šeimos ir artimiausios aplinkos tarmių vartojimo tradicijos, pateikti tarmių vartojimo pavyzdžiai.